اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

...

محمدصالح عزیزم

فاطمه خانم هم آمد؛ ساعت 11:40 روز 4شنبه، 11 اردیبهشت 1392

روز تولدِ یگانه بانوی عرصه وجود!

چقدر خوب گفت پدر: «زمان خوبی را برای هبوط انتخاب کرده!»

مبارکت باشد بابا!

خوب باشید؛ ان شالله