...

و أن تدخلنی فی کل خیر؛ ادخلت فیه محمد و آل محمد

و أن تخرجنی من کل سوء؛ اخرجت منه محمد و آل محمد

صلواتک علیه و علیهم

...

فطرِ دومین رمضانِ جنابِ نورچشمی مبارک

و البته:

سلام!