بسم الله ...

من

اناری می کنم دانه؛

به دل می گویم:

کاش این مردم شهر؛

دانه های دلشان پیدا بود !!!

...

*******

پی نوشت: عکس ها مربوط به 9 ماهگی جناب نورچشمی است؛ یعنی حدود یک ماه پیش!!!