سلام مجدد

دیدید زود برگشتیم!

این هم از عکس های مشهد؛

صعود به قله! فتح چمدان

صندلی کودک؛ شخصیت مستقل!

خواب تب دار ...

پیتیکو پیتیکو ... ایهیهیهی (اگه تونستید صدای شیهه رو بنویسین؟!)

نمای داخلی باغ وحش؛ میم صاد و خرس!

معرف حضور که هستن...جناب نورچشمی و زی زی نازی!

عکس یواشکی ِ تابلو (نه که باباجید خیلی مستعده واسه تقلب و کار یواشکینیشخند)

زیارت وداع...

نمای داخلی قطار؛ بازگشت به خانه!

بدون شرح!!!

خرمالو و محمدصالح!

یه عکس واقعا دوستانه!( نمای بعد از خرمالوخوری)

این بچه آتلیه دیده استآآآ. فیگور رو دارین؟!