پروژه شماره2:

اجرا توسط: باز هم محمدصالح احمدی (جناب نور چشمی)!!!

میم.صاد: این دیگه چیه؟ 

نیاااااااااااا. منو نخور! من میترسم...

(بعد از تلاش برای ایجاد آرامش)

 منو نمی خوری؟ پس بیا با هم دوست شیم!

من چه جوری سوارت بشم؟؟؟؟؟؟؟

آها...فهمیدم. بذار در رو باز کنم!

ای بابا...هنوز که سوارت نشدم. چرا پنچر شدی؟

عجب زمونه ای شده! درستت کردم اما منو سوار نمی کنی؟بااااشه!

رفیقم رفیقای قدیم...