سلام. این یه پست خاصه. واسه اینکه خیلی از احساسات آدم رو در عرض شاید پنج دقیقه (حتی کمتر) توی یه صورت پاک و معصوم می تونی ببینی. یه جورایی می تونی از این تصاویر جای صورتک های مسنجر استفاده کنی!

تحیر + تنفس عمیق

تعجب + عطسه ی بعد از تنفس عمیق!

غریبی + بغض پنهان(:

آشنایی پس از غربت!

خمیازه ی آشنایی!!!

نوعی خجستگی! پس از آشنایی

ابراز دلتنگی پس از غربت + نوع دیگری از خجستگی!!!

شناسایی مارک دوربین! + کمی تعجب

رویت جلوه های ویژه (فلاش دوربین در تاریکی اتاق)!