عموصا گفته که موهام به بابام رفته. باباجید من این شلکی بوده که! یه عالمه مو داره اینجا....